demineralizacija

Demineralizacija je proces uklanjanja rastvorenih soli iz vode. Sistemi za demineralizaciju su najčešće u konfiguraciji sa dve kolone gde je jedna kolona sa katjonskom jonoizmenjivačkom ispunom koja absorbuje pozitivno naelektrisane katjone i izmenjuje ove jone za vodonik (H+) a druga kolona je sa anjonskom jonoizmenjivačkom ispunom koja absorbuje negativno naelektrisane jone i izmenjuje ove jone za hidroksilni jon (OH-). Kod demineralizatora sa mešanim kolonama anjonska i katjonska jonoizmenjivačka masa su izmešane u jednoj koloni. Proces jonske izmene prečišcava vodu sve dok raspoloživa mesta razmene ne budu popunjena tj. dok se smola ne istroši nakon čega mora biti regenerisana. Katjonska jonoizmenjivačka masa se regeneriše sa rastvorom sone kiseline (HCl) a anjonska jonoizmenjivačka masa sa rastvorom natrijum hidroksida (NaOH).

Voda prečišcena procesom demineralizacije je idealna za razne industrijske primene gde je potrebna voda oslobođena svih rastvorenih soli kao što je napojna voda za sisteme generisanja pare visokog pritiska kao i za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, potreba biohemijskih analizatora, elektronskih komponenti i proizvoda široke potrošnje.

Voda prečišćena procesom demineralizacije je idealna za razne industrijske primene.

Close Menu