DEFERIZACIJA

Vode koje sadrže povećanu količinu gvožđa i mangana nisu prikladne ni za jedan tehnološki proces a u koncentraciji većoj od 0.3 mg/l zabranjuju se i za ljudsku upotrebu. Takva voda se za kratko vreme stajanja u dodiru sa vazduhom zamuti, jer se u kontaktu sa kiseonikom iz vazduha izdvaja trovalentno gvožđe koje se posle izvesnog vremena istaloži na dno kao crveno smeđi mulj.

Gvožđe takođe smeta kod pripreme omekšane vode jer se veže za jonsku masu i smanjuje joj kapacitet. Deferizatori su uređaji koji katalitičkim putem prevode dvovalentno gvožde u trovalentno, koje se taloži na filtracioni material. Masa za uklanjanje gvožđa / mangana može se postavljati u Big Blue filtere od 10” ili 20” kućišta kao i u filterske jedinice sa trajnim punjenjem. Za potrebe formiranja deferizacionih uredaja koristimo razne vrste filtracionih materijala u zavisnosti od osobina same vode i želja korisnika. Posedujemo filtracione materijale kojima se radni vek produžava regeneracijom ali i one koje je dovoljno samo protivstrujno ispiranje.

Close Menu